Hỗ trợ

Thông tin tàu ra/vào cảng

Tên tàu Cảng rời Hàng hóa Số lượng Dự kiến đến Dự kiến cập cảng Dự kiến đi Chủ hàng Ghi chú
SITC HAINAN ...Port Container - 29/11 18:00 29/11 18:00 30/11 00:00 THACO
XIN HAI HE ...Port Sand - 29/11 18:00 29/11 18:00 30/11 00:00 Minco
SITC HAINAN ...Port Container - 29/11 12:00 29/11 12:00 29/11 18:00 THACO Dk 14h00 cập Cảng
XIN HAI HE ...Port Sand - 29/11 12:00 29/11 12:00 29/11 18:00 Minco
AN TRUNG 46 ...Port Cement bags - 29/11 12:00 29/11 12:00 29/11 18:00 Nam Hưng
TC SYMPHONY ...Port Container - 29/11 06:00 29/11 06:00 29/11 12:00 THACO Dk 11h00 rời
XIN HAI HE ...Port Sand - 29/11 06:00 29/11 06:00 29/11 12:00 Minco
AN TRUNG 46 ...Port Cement bags - 29/11 06:00 29/11 06:00 29/11 12:00 Nam Hưng
TC SYMPHONY ...Port Container - 29/11 00:00 29/11 00:00 29/11 06:00 THACO
XIN HAI HE ...Port Sand - 29/11 00:00 29/11 00:00 30/11 06:00 Minco

Thông tin tàu ra/vào cảng

Tên tàu Cảng rời Hàng hóa Số lượng Dự kiến đến Dự kiến cập cảng Dự kiến đi Chủ hàng Ghi chú
SITC HAINAN ...Port Container - 29/11 29/11 30/11 THACO
XIN HAI HE ...Port Sand - 29/11 29/11 30/11 Minco
SITC HAINAN ...Port Container - 29/11 29/11 29/11 THACO Dk 14h00 cập Cảng
XIN HAI HE ...Port Sand - 29/11 29/11 29/11 Minco
AN TRUNG 46 ...Port Cement bags - 29/11 29/11 29/11 Nam Hưng
TC SYMPHONY ...Port Container - 29/11 29/11 29/11 THACO Dk 11h00 rời
XIN HAI HE ...Port Sand - 29/11 29/11 29/11 Minco
AN TRUNG 46 ...Port Cement bags - 29/11 29/11 29/11 Nam Hưng
TC SYMPHONY ...Port Container - 29/11 29/11 29/11 THACO
XIN HAI HE ...Port Sand - 29/11 29/11 30/11 Minco