Biểu giá Dịch vụ cảng Năm

STT Nội dung Ngày cập nhật Tải về
1 BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG NĂM 2022 (PHÍ ĐỐI NỘI) 11/12/2021
2 BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG NĂM 2022 (PHÍ ĐỐI NGOẠI) 11/12/2021
3 BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG NĂM 2021 (PHÍ ĐỐI NGOẠI) 25/02/2021
4 BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG NĂM 2021 (PHÍ ĐỐI NỘI) 25/02/2021
5 BIỂU CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ NĂM 2021 (HÀNG CKD, PHỤ TÙNG) 25/02/2021
6 BIỂU CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN NĂM 2021 16/11/2021
7 BẢNG NIÊM YẾT GIÁ DỊCH VỤ TẠI CẢNG CHU LAI 2019 03/01/2019
8 BẢNG NIÊM YẾT GIÁ 2018 01/04/2018
9 Quyết định 2332/QĐ-TCT ngày 5/12/2017 05/12/2017
10 Quyết định 2232/QĐ-TCT ngày 2/12/2018 02/12/2018
11 Quyết định 2231/QĐ-TCT ngày 01/12/2018 01/12/2018

Biểu giá Dịch vụ cảng Năm

STT Nội dung Ngày cập nhật Tải về
1 BIỂU CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN NĂM 2021 16/11/2021
2 BẢNG NIÊM YẾT GIÁ 2018 01/04/2018
3 Quyết định 2233/QĐ-TCT ngày 04/12/2017 04/12/2017

Biểu giá Dịch vụ cảng Năm

STT Nội dung Ngày cập nhật Tải về
1 BIỂU CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ NĂM 2021 (HÀNG CKD, PHỤ TÙNG) 25/02/2021
2 Quyết định 2332/QĐ-TCT ngày 5/12/2017 05/12/2017