Biểu giá Dịch vụ cảng Năm

STT Nội dung Ngày cập nhật Tải về
1 BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG NĂM 2020 27/02/2020
2 BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG (Áp dụng từ 1/10/2019) 23/11/2019
3 BIỂU CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ THÁNG 8 NĂM 2019 08/08/2019
4 BIỂU CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN THÁNG 8 NĂM 2019 08/08/2019
5 BẢNG NIÊM YẾT GIÁ DỊCH VỤ TẠI CẢNG CHU LAI 2019 03/01/2019
6 BẢNG NIÊM YẾT GIÁ 2018 01/04/2018
7 Quyết định 2332/QĐ-TCT ngày 5/12/2017 05/12/2017
8 Quyết định 2232/QĐ-TCT ngày 2/12/2018 02/12/2018
9 Quyết định 2231/QĐ-TCT ngày 01/12/2018 01/12/2018

Biểu giá Dịch vụ cảng Năm

STT Nội dung Ngày cập nhật Tải về
1 BIỂU CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN THÁNG 8 NĂM 2019 08/08/2019
2 BẢNG NIÊM YẾT GIÁ 2018 01/04/2018
3 Quyết định 2233/QĐ-TCT ngày 04/12/2017 04/12/2017

Biểu giá Dịch vụ cảng Năm

STT Nội dung Ngày cập nhật Tải về
1 BIỂU CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ THÁNG 8 NĂM 2019 08/08/2019
2 Quyết định 2332/QĐ-TCT ngày 5/12/2017 05/12/2017